Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

W dniu 26 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 września 2017 r. do 26 października 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji),
  • 22 – Oczyszczanie ścieków.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 20 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  i papierowej - 6 wnioski o dofinansowanie, z czego 6 projektów zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym  wynosi 17 674 768,52 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 35 280 531,59 PLN.

Lista wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.