Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 11 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategoria interwencji: 22 – Oczyszczanie ścieków. W ramach przedmiotowego konkursu można pozyskać dofinansowanie na wyposażenie aglomeracji w: budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej  i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 42 642 838,12 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 81 399 720,11 PLN.

 

Lista projektów