Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 11 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK); kategoria interwencji:

  • 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji),
  • 22 – Oczyszczanie ścieków.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 wynosi 20 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 18 473 672,95 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 35 318 818,99 PLN.

 

Lista projektów