Przejdź do komentarzy

Informacja o wkładzie własnym Beneficjenta

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tego czy wkład własny Beneficjenta może pochodzić z opłat pobieranych od rodziców i innych opiekunów prawnych dzieci do lat 3 korzystających ze wsparcia w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, poniżej przekazujemy wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju.

Intencją zapisu w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dotyczącego wkładu własnego pochodzącego z opłat pobieranych od rodziców i innych opiekunów prawnych było wskazanie, że pobieranie tych opłat, w tym za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku i klubie dziecięcym, nie jest możliwe w przypadku projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3, w których przewidziano sfinansowanie ze środków EFS w 100% bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki obejmującego m.in. koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. Wynika to z faktu, że dodatkowe opłaty od rodziców i innych opiekunów prawnych stanowiłyby podwójne finansowanie poniesionych już kosztów lub oznaczałoby przychód w projekcie.

Biorąc pod uwagę konieczność włączania mechanizmów zapewniających trwałość utworzonych miejsc opieki, możliwe jest partycypowanie opiekunów prawnych w opłatach dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki. Oznacza to, że wymagany w projekcie wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych przez rodziców, pod warunkiem jednak, że wpłaty te nie przekroczą poziomu tego wkładu, opłaty będą symboliczne i nie będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Ponadto, informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i powinna podlegać ocenie pod kątem celowości i racjonalności przez instytucję oceniającą konkurs.