Przejdź do komentarzy

Informacja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2017 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję
o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.2.3, na kwotę ok. 828 488,48 zł, będzie możliwe po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów dla przedmiotowego Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO - Lubuskie 2020, co powinno nastąpić
w lutym br.

Ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałania 8.2.3 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.