Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17

W dniu 19 marca 2018 r. zakończono ocenę środowiskową 5 projektów, złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie.

W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2 729 404,61 na realizację 5 projektów pozytywnie ocenionych w ramach ww. Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17.

Lista projektów wybranych do dofinansowania