Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 10 460 123,51 PLN dla 2 projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania