Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów (która trwała od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, I typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 52 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem.

 

Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymały 24 projekty, które następnie zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W wyniku oceny merytorycznej 20 projektów zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 30 pkt, tj. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowanie w wysokości 20 368 810,18 PLN na realizację 9 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Decyzja Lista – projekty ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej.