Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16

W dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowanie w wysokości 9 925 050,08 PLN projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania