Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenie naboru dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

W związku  z przyjęciem w dniu 2 stycznia 2018 r. zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na lata 2014-2020, które obowiązują od daty opublikowania komunikatu w sprawie wytycznych w Monitorze Polskim, tj. od 9 stycznia 2018 r. i jednocześnie stanowią załącznik do Regulaminu konkursu, uprzejmie informuję, że ogłoszenie naboru dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2018 r.,  zostaje przesunięte na 21 lutego 2018 r.

Z uwagi na prace związane z modyfikacją SzOOP, a także koniecznością przedłożenia członkom Komitetu Monitorującego zaktualizowanych, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Kryteriów Wyboru Projektów, ogłoszenie konkursu będzie możliwe najwcześniej w lutym 2018 r.