Przejdź do komentarzy

Informacja o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dokumentacji na etapie weryfikacji wstępnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

 Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na pisma Wnioskodawców przedłużono termin
na uzupełnienie dokumentacji na etapie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.

W przypadku dokumentów, które zostały sporządzone przez Wnioskodawcę (np. Oświadczenia, Studium wykonalności) termin wniesienia poprawek został wydłużony do dnia 25.07.2016 r.

Natomiast w sytuacji, gdy dostarczany dokument musi być wystawiony/zatwierdzony przez inny organ termin wniesienia poprawek został wydłużony do dnia 16.08.2016 r.

Ponadto informujemy, iż w przypadku braku uzupełnienia dokumentacji konkursowej w zakresie i terminach wskazanych przez IZ RPO lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień, projekt nie zostanie dopuszczony do dalszej oceny. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.