Przejdź do komentarzy

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego, po uzgodnieniu z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), w zw. z art. 48 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 46 pkt. 2, art. 48 ust. 3 w zw. z art. 49 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubuskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Decyzję Instytucji Zarządzającej RPO – L2020 (Uchwała nr 260/3595/18 z dnia 8 maja 2018 r. Zarządu Województwa Lubuskiego) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wraz z uzasadnieniem znajdą się w załączeniu.

Skan uchwały

UZASADNIENIE Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020