Przejdź do komentarzy

Informacja o ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

W dniu 27 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 14 września 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 146 584,40 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej projektu złożonego w ramach ww. konkursu, ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną łącznie przeszło 5 projektów. Projekty spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej), czyli otrzymały co najmniej 38,4/64 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego) lub 40,2/67 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania).

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 12 230 776,39 PLN, natomiast całkowita wartość to 14 402 063,70 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16.