Przejdź do komentarzy

Informacja o możliwości składania poprawek do konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do pierwszej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, został wydłużony o dodatkowe 6 dni kalendarzowych. W związku z powyższym uzupełnienie i/lub poprawienie braków/błędów formalnych oraz dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) oraz w wersji papierowej – 1 egzemplarz (wraz z pismem przewodnim zawierającym zestawienie załączonych dokumentów) łącznie wynosi nie dłużej niż 13 dni kalendarzowych od momentu odebrania pisma informującego o brakach i/lub błędach formalnych w ramach przedmiotowego konkursu.