Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 13 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 17 września do dnia 13 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Wnioski uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, (czyli otrzymały 6/8 pkt.) i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej (otrzymały 32/52 pkt. oraz 39/52 pkt.)

W związku z powyższym, w dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał
w formie uchwały, dofinansowanie dla 2 ww. projektów. Kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi 6 756 731,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów to 8 108 052,39 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15