Przejdź do komentarzy

Informacja dotyczącą Konkursów ogłoszonych w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja

- Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT;

- Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia
na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra;

 - Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów                        o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów            o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formuła ZIT;

- Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów                       o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych,  Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów           o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym RPO Lubuskie 2020, informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami MIR-u, skorygowano Załącznik nr 4: Katalog przykładowych wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu. Wszystkie zmiany w tabeli zaznaczono kolorem żółtym.