Przejdź do komentarzy

Informacja dotyczącą Konkursów ogłoszonych w Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna.

Informacja dotyczącą Konkursów ogłoszonych w Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, dla Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT(Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15) oraz dla Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15).

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym RPO Lubuskie 2020, informuje, że zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej odbywa się zgodnie z metodologią określoną dla efektywności zatrudnieniowej wskazaną w ww. Wytycznych.

W związku z powyższym skorygowano Załącznik nr 9: Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej (zmiana zaznaczona została kolorem żółtym).

 

Załącznik. nr 9 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej