Przejdź do komentarzy

Informacja dot. odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia br. w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, do siedziby IZ RPO-L20202 wpłynął drugi wniosek pn. Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500, którego Wnioskodawcą jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 571 572,19 PLN, wydatki kwalifikowalne stanowią 6 571 572,19 PLN natomiast poziom dofinansowania wynosi 99% tj. 6 505 856,46 PLN.

Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 29 lipca br. w odpowiedzi na ww. wezwanie, do siedziby IZ RPO wpłynął wniosek pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz, którego Wnioskodawcą również jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 244 209,15 PLN, wydatki kwalifikowane stanowią 3 994 209,15 PLN natomiast poziom dofinansowania wynosi 99% tj. 3 954 267,05 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach wezwania RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16