Dokument

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym w roku 2018

pdf 272 KB

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok, w którym z EFRR i EFS zaplanowano  28 konkursów na łączną kwotę 260 030 000,00 zł, tj. 13 konkursów z EFRR na kwotę 136 230 000,00 zł oraz 15 konkursów z EFS na kwotę 122 900 000,00 zł

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2018 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  ZIT Gorzów Wlkp., na kwotę 3 600 000,00 zł. Ogłoszenie niniejszego konkursu nastąpi w II połowie stycznia 2018 roku, z terminem naboru od 26 lutego do 9 marca 2018 roku. Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Poddziałania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.