Przejdź do komentarzy

Dotyczy ogłoszeń o zamówieniach zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzanymi w zakresie stosowania przez Beneficjentów dyspozycji art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych w ogłoszeniach o zamówieniu zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w załączeniu zamieszczono opinię Ministerstwa Rozwoju.

Należy podkreślić, iż zgodnie z zaprezentowaną opinią każdy przypadek oceniany jest indywidualnie, a kontrolujący badają czy spełnione zostały łącznie następujące okoliczności :

- czy w dokumentach o zamówieniu zostały zamieszczone wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu,

- czy w ogłoszeniu o zamówieniu udostępniono adres strony internetowej zamawiającego zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia,

a także

- czy wyczerpano z uwagi na ograniczenia techniczne, a także charakter zamówienia, jego przedmiot, wymagania organizacyjne lub funkcjonalne ilość dostępnych znaków w odpowiedniej sekcji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

W zakresie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia nie jest wymagane, aby w formularzu ofertowym przytaczać pełną treść art. 24 ustawy Pzp. oraz treści dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy zatem uznać, iż norma prawna art. 41 ustawy Pzp zostanie także spełniona w sytuacji zamieszczenia w formularzu ofertowym odpowiednich podstaw prawnych bez przytaczania ich brzmienia.

Opinia MR