Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Dofinansowanie projektu, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej”

 

W dniu 22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał – w formie Uchwały – dofinansowanie projektowi, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej”.

Projekt, któremu przyznano dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów na ocenie merytorycznej. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 558 528,75 PLN.

Uprzednio, w dniu 9 sierpnia 2016 r., na podstawie Uchwały Nr 122/1584/16 oraz w dniu 23 sierpnia 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 125/1629/16 Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie 13 projektom w łącznej wysokości 23 263 845,96 PLN.

Łączna kwota dofinansowania 14 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23 263 845,96 PLN.

 

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Lista członków KOP w ramach konkursu