Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego (po uwzględnieniu wyników procedury odwoławczej) wybrał do dofinansowania kolejne 12 projektów.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN. Pierwotnie dofinansowanie zostało przyznane 15 Wnioskodawcom na podstawie uchwały numer 107/1313/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r., na łączną kwotę 33 827 029,14 zł. Jednakże, jeden z Wnioskodawców zrezygnował z podpisania umowy (tj. Gmina Łagów, projekt pn. „Budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Gminie Łagów”, wnioskowane dofinansowanie: 274 966,50 zł), wobec tego wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, które uzyskały wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu wyniosła 33 552 062,64 zł.

W ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 po uzyskaniu negatywnej oceny merytorycznej, protest złożyło 17 wnioskodawców, z czego 12 protestów zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 zostały rozpatrzone negatywnie a 1 protest nie podlegał rozpatrzeniu (został złożony po terminie).

W związku z tym, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 sierpnia 2016 r. zwiększył alokację o kwotę 8 024 707,68 PLN, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania wszystkim Beneficjentom, których projekty zostały uwzględnione (łącznie w wysokości 14 472 645,04 PLN).

Tym samym dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 zostało przyznane 26 projektom na łączną kwotę 48 024 707,68 PLN.

Lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania