Przejdź do komentarzy

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo!

            Instytucja Zarządzająca RPO – L2020 informuje , iż w dniu 18 kwietnia 2017 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, na kwotę ok. 434 000,00 zł.

Ostateczna kwota naboru w ramach Poddziałania 8.1.2 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.

Uruchomienie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Poddziałania, nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu zmiany kryteriów wyboru projektów dla przedmiotowego Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO – L2020.