Przejdź do komentarzy

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO
ZA GOSPODARKĘ WODNĄ

 

W związku z art. 439 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  od dnia 1 stycznia br. zmianie uległ sposób wydawania deklaracji zgodności organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Deklaracja, o której mowa w w/w artykule ustawy Prawo wodne, sporządzana jest wyłącznie po wydaniu oceny wodnoprawnej, która jest potwierdzeniem zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi,
o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 tej ustawy.

Katalog inwestycji lub działań, dla których wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej, zawiera
art. 425 ustawy Prawo wodne.

Obejmuje on:

  1. korzystanie z usług wodnych;
  2. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  3. piętrzenie wody podziemnej;
  4. rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
  5. wprowadzenie do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  6. wykonanie urządzeń wodnych;
  7. regulacja wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
  8. zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
  9. roboty  i obiekty budowlane mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  10. działania, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym, sporządzenie deklaracji możliwe jest jedynie dla inwestycji
lub działań  wymienionych w w/w katalogu, dla których jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną.
Wobec braku spełnienia powyższych przesłanek wydanie deklaracji nie jest możliwe.
Sporządzeniu deklaracji zgodności nie podlegają także inwestycje lub działania, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ decyzje te, zastępujące oceny wodnoprawne, powinny w sposób jednoznaczny i wystarczający potwierdzać zgodność przedsięwzięć
z celami środowiskowymi, o których mowa powyżej. W przypadku konieczności uzyskania deklaracji dla przedsięwzięć lub działań kwalifikujących się, zgodnie z art. 425 ustawy Prawo wodne do uzyskania oceny wodnoprawnej, wniosek o deklarację należy zastąpić wnioskiem o wydanie takiej oceny,
w następstwie której organ właściwy do jej wydania sporządzi także deklarację wodną.

Do wydania oceny wodnoprawnej, a tym samym deklaracji zgodności, zgodnie z art. 397 ust. 5 ustawy Prawo wodne kompetentny jest organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych,
tj.:
-  dyrektor właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej- w przypadku przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425 [...].

- dyrektor właściwego terytorialnie zarządu zlewni - we wszystkich pozostałych przypadkach przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425 ustawy Prawo wodne ( z wyłączeniem przedsięwzięć
i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną).