Przejdź do komentarzy

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektom w ramach naboru Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16.

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął w formie Uchwały Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla kolejnych 4 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT”,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)
34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Kwota dofinansowania 4 projektów, dla których przyjęto Decyzje o przyznaniu dofinansowania wyniosła łącznie 36 760 505,15 PLN (ze środków EFRR).

Łączna kwota wsparcia 11 inwestycji w ramach ww. Wezwania wynosi 87 547 147,78 PLN (w tym ze środków EFRR – 86 015 365,88 PLN, ze środków budżetu państwa – 1 531 781,90 PLN).

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów, dla których przyjęto Decyzję o przyznaniu dofinansowania.