Przejdź do komentarzy

Decyzja o anulowaniu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu.

W dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 oraz uchyleniu Uchwały nr 232/3227/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany dotyczącej kryterium merytorycznego specyficznego „Efektywność kosztowa projektu”.

Zgodnie z przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 definicją, celem kryterium jest premiowanie projektów, które osiągną najkorzystniejszy stosunek nakładów finansowych przeznaczonych na realizację usprawnień (koszty kwalifikowalne), do realizacji wskaźnika programowego „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30)”.


Tura konkursowa dla typu I projektu.

Opis znaczenia kryterium w obecnym brzmieniu doprowadził do powstania uzasadnionych pytań i wątpliwości Wnioskodawców.

Po analizie stwierdzono, że kryterium przedstawione w takiej formie nie odzwierciedla w pełni koncepcji opłacalności projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wskazanej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, tj. nie odnosi się do wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji wytwórczej.

W celu dokonania właściwej oceny tego kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przedstawi Komitetowi Monitorującemu RPO-L2020 zmianę brzmienia definicji kryterium polegającą na odniesieniu koncepcji opłacalności inwestycji w stosunku do wielkości środków unijnych.

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 ostatecznej wersji ww. kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ponownie ogłosi konkurs w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii dla I typu projektu Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.