Przejdź do komentarzy

Anulowanie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO- L2020

W związku z wycofaniem jedynego złożonego wniosku przez projektodawcę Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 lutego 2016r. podjął decyzję o anulowaniu konkursu nr RPLB.07.04.02-Iz.00-08-K01/15 - Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 września 2015 r. do 30 października 2015r.