Ankieta dotycząca badania obciążeń beneficjentów RPO - Lubuskiego 2020

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) rozpoczyna realizację badania dotyczącego obciążeń beneficjentów RPO-L2020. Do pozyskania informacji w przedmiotowym zakresie posłuży anonimowa ankieta, która skierowana jest do beneficjentów / potencjalnych beneficjentów Programu. Wyniki badania zostaną przedstawione na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Wyrażone przez Państwa opinie w zakresie potencjalnych problemów wynikłych w całym okresie aplikowania o środki, kończąc na rozliczeniu projektu, będą mogły stanowić podstawę do wprowadzenia możliwych uproszczeń w procesie pozyskiwania środków UE w ramach RPO-L2020. Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym badaniu i wypełnienia ankiety.

Żeby przejść do ankiety kliknij link:

Ankieta