Przejdź do komentarzy

Aktualizacja wzoru Umowy o dofinansowanie projektu

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie, na którym przygotowywane będą kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych konkursów.

Jednocześnie informujemy, że wcześniej zawarte umowy o dofinansowanie zostaną aneksowane, w celu dostosowania do najnowszego obowiązującego wzoru, przy okazji wprowadzania innych zmian w projekcie zgłaszanych przez beneficjentów.

Najważniejsze przyjęte przez ZWL zmiany dotyczą sposobu wprowadzania zmian do projektów. Wprowadzone modyfikacje zapisów § 19 ust. 5 i 6 pozwolą na zmniejszenie ilości sporządzanych aneksów. Akceptacji Instytucji Zarządzającej oraz podpisania aneksu będą wymagały zmiany polegające na:

1)zmianie całkowitej wartości Projektu, wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania Projektu;

2)przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków powyżej 10% wartości kwalifikowalnej danej kategorii wydatków zapisanej w Umowie o dofinansowanie, do której następuje przesunięcie, polegającym na dostosowaniu budżetu Projektu do wartości udzielonych zamówień, o ile zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków;

3)zmianie okresów realizacji Projektu,

4)zmianach w obrębie wskaźników produktu i rezultatu zdefiniowanych we Wniosku o dofinansowanie;

5)zmianie Partnera Projektu;

6)modyfikacji zakresu kategorii lub dodanie podkategorii wydatków.

Zmiany inne, niż określone wyżej będą wymagały pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej ale bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

W poniższym linku znajdują się wszystkie wzory umów, decyzji i porozumień, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 stycznia 2018 r.:                                                                      

Paczka

                                                                        

Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15392/Uchwala_nr_239_2F3326_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_91_2F1077_2F16_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_23_lutego_2016_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_umowy_o_dofinansowanie_projektu_grantowego_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/

                                                                        

Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15391/Uchwala_nr_239_2F3325_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_41_2F450_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_16_czerwca_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_umowy_o_dofinansowanie_projektu_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/

                                                                        

Wzór decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15390/Uchwala_nr_239_2F3324_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_59_2F726_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_30_wrzesnia_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_decyzji_okreslajacej_szczegolowe_warunki_przyznania_dofinansowania_na_realizacje_projektu_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020/

 

                                                                        

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15389/Uchwala_nr_239_2F3323_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_59_2F725_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_30_wrzesnia_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_porozumienia_o_dofinansowanie_projektu_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/

                                                                        

Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15395/Uchwala_nr_239_2F3329_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_59_2F724_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0Az_dnia_30_wrzesnia_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_umowy_o_dofinansowanie_projektu_realizowanego_w_trybie__E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/

                                                                        

Wzór decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15394/Uchwala_nr_239_2F3328_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_65_2F784_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_3_listopada_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_decyzji_okreslajacej_szczegolowe_warunki_przyznania_dofinansowania_na_realizacje_projektu_realizowanego_w_trybie__E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/

                                                                        

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjęty 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Dokument w oryginale zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/akty/20/15393/Uchwala_nr_239_2F3327_2F18_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_zmieniajaca_uchwale_nr_65_2F785_2F15_Zarzadu_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_3_listopada_2015_r__w_sprawie_przyjecia_wzoru_porozumienia_o_dofinansowanie_projektu_realizowanego_w_trybie__E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_E2_80_9D_wspolfinansowanego_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Rozwoju_Regionalnego_w_ramach_Regionalnego_Programu_Operacyjnego__E2_80_93_Lubuskie_2020_0D_0A/