Przejdź do komentarzy

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16.

Szanowni Państwo,

             Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, uwzględniające wyniki procedury odwoławczej.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej projektu złożonego w ramach ww. konkursu, ocenę formalną pozytywnie przeszło łącznie 5 wniosków. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 12 230 776,39 PLN, natomiast całkowita wartość to 14 402 063,70 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listy wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej, uwzględniające procedurę odwoławczą.

 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych

Lista wniosków negatywnie ocenionych