Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08 K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje.

Z uwagi na figurowanie Wnioskodawcy w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzonym przez Ministra Finansów, z listy wybranych do dofinansowania zostało usuniętych 7 projektów.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Po aktualizacji łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 29 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 79 850 295,25 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.