Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 po procedurze odwoławczej, dotyczącej wyników oceny formalnej

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy zaktualizowany wynik oceny formalnej projektów złożonych na konkurs
Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych):

  • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej
  • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 czerwca 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów –
I etap konkursu – rozpoczął się w dniu 30 lipca 2015 r. i trwał do dnia 30 września 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 43 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 75 745 163,36 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 93 121 595,47 PLN.

Podczas weryfikacji wstępnej, stanowiącej II etap konkursu, do oceny formalnej zakwalifikowały się 42 projekty, z czego ocenę formalną (III etap konkursu) przeszło pozytywnie 35 wniosków. Trzech Beneficjentów, których projekty uzyskały wynik negatywny podczas oceny formalnej, złożyło protest do Instytucji Zarządzającej RPO.
Ze względu na pozytywne rozstrzygnięcie protestów, wszystkie projekty zostały poddane ponownej ocenie formalnej, która zakończyła się pozytywnie. Poprawne pod względem formalnym wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym, ocenę formalną pozytywnie przeszło 38 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 59 150 121,20 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 73 114 519,69 PLN.

W związku z powyższym, lista wniosków ocenionych formalnie w ramach ww. konkursu, została zaktualizowana, w celu uwzględnienia wyniku procedury odwoławczej.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.