Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy dla konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Konieczność skorygowania przedmiotowych list wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dotyczących konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 rozstrzygniętego w dniu 23 sierpnia 2016 roku w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z którymi maksymalne dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych w ramach danego projektu. W związku z powyższym, w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz ich późniejszej realizacji, niezbędne było dokonanie zmiany we wnioskach o dofinansowanie, polegającej na pomniejszeniu części przyznanego dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego Projektodawcy. Montaż finansowy budżetu projektu po zmianach musi stanowić odpowiednio: 95% dofinansowania oraz 5% wkładu własnego.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania polegała na skorygowaniu kwot dofinansowania projektów z pozycji 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania aktual. 22.11.2016