Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach prowadzonego naboru wniosków projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 9 lutego 2017 r. dokonano zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS stanowiącej załącznik do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na 2017 rok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 - Regionalny rynek pracy; Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.


Wprowadzone zmiany dotyczyły sposobu i zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym przez beneficjentów Działania 6.1  (PUP).

Zmieniony załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS