Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 8 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 1 grudnia do dnia 8 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 6 wniosków uzyskało wynik pozytywny tj. spełniło wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskało co najmniej 60% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymało co najmniej:

-    55,2 pkt /92 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim (m.in. obiekty typu park&ride, bike&ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej) łącznie z typem II – Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,

-    41,4 pkt /69 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim (m.in. obiekty typu park&ride, bike&ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej),

-    39,6 pkt /66 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji związanych
z budową/rozbudową ścieżek rowerowych łącznie z typem IV Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa,

-    32,4 pkt /54 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji związanych
z budową/rozbudową ścieżek rowerowych,

-    26,4 pkt /44 pkt - w przypadku realizacji typu II – Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,

-    22,2/37 - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących modernizacji systemów oświetlenia ulic .

Łączna kwota dofinasowania projektów, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 60% maksymalnej do zdobycia liczby punktów na ocenie merytorycznej wynosi 93 767 486,33 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 123 176 555,50 PLN

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu (projekty, które spełniły kryteria dopuszczające i uzyskały wymaganą liczbę punktów na ocenie merytorycznej) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-12.00-08-K01/16.