Przejdź do komentarzy

400 mln do wzięcia – ruszają pierwsze konkursy RPO

Już w czerwcu ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Budowa społeczeństwa informacyjnego jest ważnym elementem przyczyniającym się do rozwoju regionu. W jego skład wchodzi podjęcie działań wspierających i stymulujących wdrażanie e-usług oraz wykorzystanie technik informacyjno–komunikacyjnych (TIK) w każdej dziedzinie aktywności gospodarczej, publicznej i społecznej. Ukierunkowany jest na projekty polegające na udostępnieniu, jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 40 mln zł.

Konkurs ogłoszony zostanie 17 czerwca podczas konferencji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu "Cyfrowy start w Lubuskie 2020", która odbędzie się w hotelu For-Rest w Zielonej Górze-Racula. - Będzie to nie tylko inauguracja tego konkursu w Osi priorytetowej drugiej RPO – Rozwój Cyfrowy, ale także Programu Cyfrowa Polska, w ramach którego finansowana będzie ostatnia mila budowy szerokopasmowego internetu. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – zapraszała marszałek Elżbieta Anna Polak. Jak podkreślała wachlarz działań w ramach RPO-L2020 związanych z rozwojem cyfrowym jest bardzo szeroki, to m.in.: aplikacje, oprogramowania, nowoczesne systemy zintegrowanego zarządzania z wykorzystaniem inteligentnych narzędzi informatycznych, kampanie promocyjne służące zmniejszeniu wykluczenia cyfrowego, nabywanie nowych kompetencji w tym obszarze.

Ponadto w tym roku ogłoszone zostaną także 23 konkursy w innych obszarach: gospodarka i innowacje, promocja gospodarcza, gospodarka niskoemisyjna oraz sporo konkursów w obszarze szkoleniowym: edukacja, zmniejszenie wykluczenia, regionalny rynek pracy.

Wykaz naborów wniosków RPO – Lubuskie 2020 w 2015 roku.

Działanie 1.1 Badania i innowacje

IV kw. 2015 r.

40 mln zł

 

Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

IV kw. 2015 r.

16 mln zł

 

Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

IV kw. 2015 r.

8 mln zł

 

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

IV kw. 2015 r.

0,45 mln zł

 

Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP

IV kw. 2015 r.

40 mln zł

 

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

III kw. 2015 r.

40 mln zł

 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

IV kw.2015 r.

20 mln zł.

 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

IV kw. 2015 r.

14,15 mln zł

 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

IV kw. 2015 r.

32 mln zł

 

Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

III kw. 2015 r.

30 mln zł

 

Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

IV kw. 2015 r.

5 mln zł

 

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

IV kw. 2015 r.

7,5 mln zł

 

Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej.

Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

III kw. 2015 r.

4 mln zł

 

Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej.

Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

III kw. 2015 r.

11 mln zł

 

Działanie 7.5 Usługi społeczne

IV kw. 2015 r.

3 mln zł

 

Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej.

Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

IV kw. 2015 r.

28,4 mln zł

 

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

III kw. 2015 r.

10 mln zł

 

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

III kw. 2015 r.

5 mln zł.

 

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

III kw. 2015 r.

5 mln zł.

 

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym

III kw. 2015 r.

7 mln zł

 

Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

IV kw. 2015 r.

7 mln zł

 

Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

IV kw. 2015 r.

15 mln zł

 

Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

IV kw. 2015 r.

23 mln zł

 

Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

IV kw. 2015 r.

24 mln zł

 

Odbędą się też konkursy dla instytucji wdrażających. Część zadań będziemy powierzać Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. - Chcielibyśmy, aby w tym gronie znalazła się Agencja Rozwoju Regionalnego, która wdrażałaby zadania wspierające przedsiębiorczość – tłumaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Informacje o konkursach dostępne są na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w punktach informacyjnych (Zielona Góra, ul. Chrobrego oraz Gorzów Wlkp. ul. Łokietka). - Liczymy na to, że pierwsze umowy będziemy mogli podpisać już w styczniu 2016 roku – mówiła Sylwia Pędzińska – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

 

HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2015 R.