Przejdź do komentarzy

34 mln euro na aktywizację zawodową

Nowa perspektywa unijna w Lubuskiem nie zwalnia tempa. 22 czerwca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze. WUP będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Działań 6.1 i 6.2 w ramach RPO – Lubuskie 2020. – WUP sprawdził się już w swoich działaniach w poprzedniej perspektywie. W związku z tym będzie realizował kompleksowo zadania w tym obszarze – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Łączna kwota na finansowanie projektów w ramach tych działań wyniesie blisko 34 mln euro.

Uchwalony przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjęty przez Komisję Europejską RPO-Lubuskie 2020 zakłada, że Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze będzie uczestniczył w systemie instytucjonalnym nowego Programu jako Instytucja Pośrednicząca. - Generalna zmiana jest taka, że w tej perspektywie dla działań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski. W poprzednim okresie programowania byliśmy tylko instytucją pośredniczącą, więc generalnie bierzemy na siebie całość zadań. Wcześniej robiło to ministerstwo. Region lubuski jako pierwszy w Polsce uzyskał akceptację SZOOPu. W związku z tym powierzamy kompleksową realizację zadań we wdrażaniu Działań 6.1 i 6.2 RPO Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

22 czerwca br. podpisano porozumienie w tej sprawie. Jak podkreślał po. Dyrektora WUP Waldemar Stępak pozwoli to na ogłoszenie pierwszych konkursów. - Ten rok jest wyjątkowy. Kończy się jeden program, ale rozpoczynają dwa: Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Program regionalny skierowany będzie do osób 30+, natomiast program krajowy do osób w wieku 18-29. Porozumienie pozwoli na ogłoszenie naboru. Pierwszy konkurs będzie ogłoszony 1 lipca – wyjaśnił.

WUP będzie realizował zadania związane z dostępem do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy.

Przygotowane porozumienie dotyczy realizacji:

  • DZIAŁANIA 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy,gdzie m.in. będzie można ubiegać się o dotację na własną działalność gospodarczą, kursy, szkolenia itp. 
  • DZIAŁANIA 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w ramach którego będzie można uzyskać pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, czy zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawcę.

Do najważniejszych zadań WUP w ramach realizacji Działań 6.1 oraz 6.2 należeć będzie m.in.

  • Przeprowadzenie konkursów oraz naborów w trybie pozakonkursowym, w tym wybór projektów do dofinansowania. Pierwszy nabór pozakonkursowy rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu – będzie skierowany do Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.
  • Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów.
  • Prowadzenie kontroli.
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na temat Programu – w zakresie powierzonych Działań.

Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do uruchomienia wdrażania działań skierowanych do osób bezrobotnych. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie naboru. Realizacja projektów w ramach powyższych działań ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie lubuskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do wymagań rynku.