Przejdź do komentarzy

24 mln zł na rozwój i nowe przedszkola

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego - na takie m.in. działania przeznaczono w ramach konkursu ze środków EFS 24 mln zł. Dziś zarząd województwa przyjął uchwałę w tej sprawie.  

Projekty składane na ogłoszony konkurs muszą być skierowane bezpośrednio do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego tj. do:

-  dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie Prawo oświatowe;

- nowo utworzone i istniejące OWP, w tym, specjalne i integracyjne;

- nauczyciele zatrudnieni w OWP, w tym w specjalnych i integracyjnych.

Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono 24 mln złotych ze środków EFS (przy czym wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia 15% wkładu własnego), które będzie można przeznaczyć na:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP  (również specjalnych i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów m.in.: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, gimnastyka korekcyjna.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V.  Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych m.in.: kursy i szkolenia doskonalące czy studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje dot. typów wsparcia możliwych do dofinansowania zawarte są w Regulaminie konkursu.

O środki EFS w ramach konkursu mogą aplikować:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

- podmioty ekonomii społecznej,

- szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Zadania realizowane będą w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dokumentacji konkursowej (Ogłoszenie, Regulamin konkursu wraz z załącznikami) na stronie RPO – Lubuskie 2020.

Małgorzata Tramś-Zielińska/Biuro Prasowe